Algemene Voorwaarden Webshop

Versie 2020.10.01

I Doel en toepassingsgebied
1. Deze Algemene Voorwaarden Webshop (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de verkoop van producten via de website van Clinicare.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds Clinicare, met maatschappelijke zetel te Oude Zandstraat 28, 9120 Beveren, en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd de “Klant”).
3. De Koper kan geen bestelling van een product op de website plaatsen zonder voorafgaandelijk deze Algemene Voorwaarden te lezen en expliciet te aanvaarden. Hiervoor is geen geschreven handtekening van de klant vereist.

II Aanbod
1. De website van Clinicare biedt de mogelijkheid om de producten uit de webshop online aan te kopen. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Clinicare niet.
2. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de klant ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen of annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. Clinicare kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.
3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

III Aankoopprijs en leveringskosten
1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De levering of verzendkosten worden weergegeven tijdens het proces van bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over de levering of ophaling.
2. Clinicare behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment aan te passen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling, behoudens materiële vergissingen op de website.
3. Op het ogenblik van de bestelling engageert de klant zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook de verschuldigde leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij anders bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering.
4. Elke bestelling boven 100 euro wordt gratis geleverd in België. Voor bestellingen tussen 75 euro en 100 euro wordt een leveringskost aangerekend van 5 euro. Voor bestellingen onder de 75 euro wordt een leveringskost aangerekend van 10 euro.

IV Modaliteiten van de bestelling
1. Om een bestelling te plaatsen moet de klant het bestelproces op de website volgen en de noodzakelijke informatie ter identificatie, levering en facturatie voorzien waaronder naam, voornaam, adres van levering. Alle informatie die door de klant opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de klant, Clinicare kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de klant kennisnemen van de Algemene Voorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox “Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.” aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de klant zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en de verschuldigde leveringskosten.
2. Clinicare tracht elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de klant te bevestigen. De bevestiging van de bestelling bevat onder meer de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost, het leveringsadres en de wijze van leveren. De door Clinicare opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de klant en Clinicare.
3. Clinicare behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een klant of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert. In deze gevallen kan Clinicare op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van Clinicare.

V Modaliteiten van de betaling
1. De betaling van de aankopen gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de betaling heeft de klant de keuze tussen de volgende betalingsmogelijkheden: 
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De klant is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van Clinicare.
3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant aan Clinicare vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen aan de intrestvoet in toepassing van de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Tevens is klant de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 90 euro per factuur.
4. Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de klant in elk geval gehouden de volledige factuur te voldoen.

VI Levering
1. De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. Clinicare stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces. De meegedeelde levertermijnen zijn echter steeds indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis in hoofde van Clinicare. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de klant gekozen leveringsmethode.
2. De klant kan tijdens de bestelling de keuze maken tussen: levering op een door de klant gekozen adres in België of afhaling in een Clinicare filiaal naar keuze, tijdens de openingsuren van deze winkels.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten over zichtbare gebreken of niet conformiteit van de levering onmiddellijk op de leveringsbon te noteren en binnen de 24 uur na levering per email aan Clinicare te bevestigen. Alle latere klachten zijn onontvankelijk. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. Klachten ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
4. Bij afhaling in een Clinicare filiaal moet de klant de bevestigingsmail voorleggen, op papier of digitaal. De producten dienen afgehaald te worden binnen de 10 werkdagen na kennisgeving van de beschikbaarheid. Na deze termijn zal Clinicare een herinnering sturen naar de klant. Indien de producten 10 werkdagen na de herinnering niet worden afgehaald, kan Clinicare de verkoop annuleren en de klant het betaalde bedrag, eventueel verminderd met bewaringskosten, terugbetalen.

VII Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour
1. Als één van de op de site gekochte producten niet voldoet voor de klant, beschikt die over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende consumentenwetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de klant zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan Clinicare, via webshop@clinicare.be. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage I).
2. Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de klant over veertien kalenderdagen om zijn producten aan Clinicare te bezorgen. Bij het niet tijdig terugbezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag. Clinicare aanvaard geen retour van geschenkkaarten, producten die snel kunnen vervallen alsook medische hulpmiddelen kunnen niet geretourneerd worden, behalve in gevallen van gebreken of beschadiging bij levering.
3. De kosten en risico’s voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de klant. Het overhandigen van de producten in een Clinicare filiaal is kosteloos.
4. Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Clinicare zich om de aankoopprijs binnen de veertien kalenderdagen terug te betalen, te tellen vanaf de dag waarop de producten opnieuw in het bezit zijn van Clinicare. De terugbetaling gebeurt volgens de door de klant gekozen betaalmethode waarmee hij de transactie heeft verricht.
5. De klant kan geen gebruik maken van zijn herroepingssrecht indien de geleverde producten beschadigd of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat (originele en onbeschadigde verpakking), vergezeld van alle bijgesloten documenten, gebruiksaanwijzingen. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden. Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van Clinicare en blijven daar ter beschikking van de klant die ze moet ophalen. In het geval van misbruik van het herroepingssrecht behoudt Clinicare zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde klant te weigeren.

VIII Garantie
Clinicare garandeert de klant de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende de garantieperiode van de producent met een maximum van 6 maanden na de levering ervan. In geval van gebrekkige levering zal Clinicare naar keuze overgaan ofwel tot de her levering of herstelling van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de klant. De garantieverplichting van Clinicare is strikt beperkt tot het voorgaande. Het is aan de klant om de gebrekkigheid van de door Clinicare afgeleverde goederen te bewijzen. Aanspraken van de klant op grond van dit artikel laten de betalingsverplichtingen van de klant jegens Clinicare onverlet.

IX Aansprakelijkheid
1. Clinicare gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de website, de bestelling, de levering en latere diensten.  Clinicare kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computervirussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Clinicare onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.
2. Clinicare kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van Clinicare, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De klant engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product (en die onder meer informatie inzake dosering en nevenwerking bevat) aandachtig te lezen en na te leven.
3. Clinicare kan op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele product wijzigingen die door de producent doorgevoerd werden.
4. Clinicare kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van Clinicare. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de website pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de website.
5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Clinicare onder de overeenkomst met de klant beperkt tot de door de klant in uitvoering van deze overeenkomst aan Clinicare betaalde bedragen en is Clinicare niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld: gederfde winst, gederfde omzet, verlies van goodwill, imagoschade, verlies van data enz..

X Overmacht
1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Clinicare opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
2. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Clinicare zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, en die van aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Clinicare kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan materiaal, hulpstoffen en/of energie, vertraging of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen.

XI Intellectuele eigendom
Alle (visuele of geluids-) elementen van de Site, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn de exclusieve eigendom van Clinicare of van derden die aan Clinicare een licentie hebben verleend. De klant die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar de Clinicare website moet hiervoor toestemming vragen aan Clinicare. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met Clinicare sprake zijn. Alle links naar de Clinicare website die gebruik maken van framing, inline of deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van Clinicare verwijderd worden.

XII. Wijzigingen
Clinicare houdt zicht het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

XIII Contact
Voor vragen in verband met zijn aankoop kan de klant contact opnemen met via webshop@clinicare.be. Clinicare engageert zich om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

XIV Juridische geschillen en toepasselijk recht
1. In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel Clinicare als de Koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Antwerpse rechtbanken bevoegd om een juridisch geschil te beslechten, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper.
Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

XV Ondeelbaarheid en integraliteit
1. In het geval één of meerdere elementen uit de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.
2. De Algemene Voorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige Algemene Voorwaarden voorrang.

XVI Bewijskracht
1. Het register in de informatiesystemen van Clinicare en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

XVII Wijzigingen
1. Clinicare houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.